Pomoc materialna dla uczniów

KARTY INFORMACYJNE

Pomoc materialna dla uczniów ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Kolejność załatwienia

sprawy

Czynności:

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,

pokój nr 13, tel. (087) 6439061

2.

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko d/s oświaty, kultury, sportu i turystyki

3.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej

3. Zaświadczenie o wysokości dochodów

4. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

5. Opinia dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej o charakterze socjalnym

4.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

5.

Tryb odwoławczy :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Płaska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6.

Uwagi:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316 zł.

Termin składania wniosków - 28.02.2005r.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formy stypendium (zasiłku):

- całkowite lub częściowe pokrycie udziału w zajęciach edukacyjnych

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym ( np. zakup podręczników)

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

- świadczenia pieniężne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2005-02-03

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2005-02-03