ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

Kolejność załatwienia

sprawy

Czynności:

Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,

pokój nr 10, tel. (087) 643-90-88

2.

Komórka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko do spraw pozamilitarnych ogniw obronnych, pożarnictwa i gospodarki gruntami.

3.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym (druk dostępny na stronie w dziale "Druki i formularze".)

2. W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia, okresy pracy mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym położone jest gospodarstwo. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dowód osobisty . Wymagana jest osobista obecność świadków wraz z dowodami osobistymi ( w przypadku emerytów lub rencistów wymagana jest również legitymacja ubezpieczeniowa lub odcinek emerytury / renty). Pracownik urzędu na złożonych na piśmie zeznaniach stwierdza własnoręczność podpisów świadków.

4.

Opłaty:

Nie pobiera się.

5.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie - „od ręki”.

6.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

7.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-01-29

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-01-29