POŚWIADCZANIE OŚWIADCZEŃ STANOWIĄCYCH DOWODY PRZY PRZENOSZENIU WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

POŚWIADCZANIE OŚWIADCZEŃ STANOWIĄCYCH DOWODY PRZY PRZENOSZENIU WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

POŚWIADCZANIE OŚWIADCZEŃ STANOWIĄCYCH DOWODY PRZY PRZENOSZENIU WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Kolejność załatwienia

sprawy

Czynności:

Poświadczanie oświadczeń stanowiących dowody przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,

pokój nr 10, tel. (087) 643-90-88

2.

Komórka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko do spraw pozamilitarnych ogniw obronnych, pożarnictwa i gospodarki gruntami.

3.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o poświadczenie oświadczeń oraz złożone osobiście oświadczenia : - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych, oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym (druki dostępne na stronie w dziale "Druki i formularze".)

4.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł,
- od każdego poświadczenia - 11,00 zł

5.

Termin załatwienia sprawy:

Poświadczenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Termin może ulec przedłużeniu, jeżeli przed poświadczeniem oświadczenia niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

6.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Na postanowienie o odmowie poświadczenia oświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł,
- od każdego załącznika 0,50 zł

7.

Uwagi:

1. Ustalone formularze wniosku i oświadczeń nie są obowiązkowe.

2. Zakupu znaków opłaty skarbowej lub wniesienia opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 14). Opłatę skarbową można również przelać na konto Urzędu Gminy Płaska ze wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej. Nasze konto: Urząd Gminy, 16-326 Płaska, BPH PBK S.A. o/Augustów 451060 0076 0000 4015 4000 0118.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-01-29

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-01-29