PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Kolejność załatwienia

sprawy

Czynności:

Podział nieruchomości

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,

pokój nr 10, tel. (087) 643-90-88

2.

Komórka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko do spraw pozamilitarnych ogniw obronnych, pożarnictwa i gospodarki gruntami.

3.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o podział nieruchomości (druk dostępny na stronie w dziale "Druki i formularze".)

2. Załączniki : - dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis z rejestru gruntów,
- wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, uzupełniony w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określająca zasady podziału nieruchomości (tylko w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Po uzyskaniu opinii wójta w sprawie zgodności proponowanego podziału:
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającą zasady podziału nieruchomości dokumentację uzupełnia się o projekt podziału nieruchomości, sporządzony w formie operatu przez uprawnionego geodetę.

4.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
- od każdego załącznika do wniosku - 0,50 zł

5.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

6.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Płaska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

7.

Uwagi:

1 Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
2. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny
3. Zakupu znaków opłaty skarbowej lub wniesienia opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 14). Opłatę skarbową można również przelać na konto Urzędu Gminy Płaska ze wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej. Nasze konto: Urząd Gminy, 16-326 Płaska, BPH PBK S.A. o/Augustów 451060 0076 0000 4015 4000 0118.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-01-29

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-01-29