Struktura organizacyjna podmiotu

  • Jednostki organizacyjne

    2004-01-22 00:00:00

    § 1. 1. Podstawowymi celami gminy jest wykonywanie zadań oddanych przez przepisy ustaw do wyłącznej jej właściwości dla zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców gminy. 2. W zakresie swej właściwości gmina wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone. § 2. 1. Przepisy ustaw lub porozumienia zawarte z administracją rządową mogą nakładać na gminę obowiązki (zadania) z zakresu administracji rządowej przy zapewnieniu na te cele środków finansowych. 2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości samorządu powiatowego oraz z zakresu właściwości samorządu województwa na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. § 3. 1. Gmina oraz inne gminne osoby prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych przepisami ustawowymi. 2. W celu realizacji zadań o charakterze publicznym gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. 3. W uchwale tworzącej jednostkę organizacyjną, Rada Gminy określa przedmiot działania, formę organizacyjną działalności, sposób finansowania oraz zasady kontroli i nadzoru nad działalnością tych jednostek przez organy gminy. 4. W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy następujące jednostki budżetowe 1) Urząd Gminy Płaska w ramach którego funkcjonują jednostki organizacyjne : a) świetlice wiejskie : - świetlica wiejska w Płaskiej, - świetlica wiejska w Dalnym Lesie, - świetlica wiejska w Mołowistym, - świetlica wiejska w Strzelcowiźnie, - świetlica wiejska w Gruszkach, - świetlica wiejska w Rudawce, - świetlica wiejska w Rubcowie. b) Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej, 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej, w skład którego wchodzą : a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej, b) Gimnazjum w Płaskiej. 3) Szkoła Podstawowa w Gruszkach; 4) Szkoła Podstawowa w Strzelcowiźnie. § 4. 1. W celu wykonania zadań przekraczających możliwości realizacyjne gminy, może ona przystępować do związków międzygminnych oraz zawierać porozumienia międzygminne. 2. Przystępowanie do związku oraz zawieranie porozumień międzygminnych następuje na podstawie uchwały Rady Gminy. 3. Gmina może tworzyć i być członkiem stowarzyszenia, w tym przypadku stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.

  • Struktura Organizacyjna Urzędu

    2003-06-26 00:00:00

    W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne : 1) Sekretarz Gminy – SG; 2) Referat Finansowy – RF; 3) Urząd Stanu Cywilnego – USC; 4) Radca Prawny – RP; 5) Samodzielne stanowisko do spraw Obsługi Rady Gminy i Jej Organów i BHP – OR; 6) Samodzielne stanowisko do spraw Organizacyjno – Kadrowych Obsługi Kancelaryjnej – OK; 7) Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych – ZP; 8) Samodzielne stanowisko do spraw Oświaty, Kultury i Promocji Gminy – OSK; 9) Samodzielne stanowisko do Spraw Obronności, Obrony Cywilnej i p-poż. – ZK; 10) Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska – ROŚ; 11) Samodzielne stanowisko do spraw budowy i utrzymania dróg - DP; 12)Samodzielne stanowisko do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej - BG;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-12

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-12