Zmiana Planu Iwestycyjnego Gminy na lata 2004 - 2013

GGSSS SGS
 • UCHWAŁA NR XII/84/08

 • RADY GMINY PŁASKA

 1. 18 marca 2008 r.

  • zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Płaska

  • na lata 2004 - 2013

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

    1. Dokonuje się zmian w Załączniku do Uchwały Nr IX/121/05 Rady Gminy Płaska z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Płaska na lata 2004 - 2013, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący Rady Gminy

 • Dariusz Ciężkowski


Załącznik do Uchwały Nr XII/84/08

Rady Gminy Płaska z dnia 18 marca 2008r.

 • wieloletni plan inwestycyjny gminy płaska na lata 2004 - 2013

 • Rok

 • zadanie inwestycyjne

  • Łączne nakłady finansowe

  • Środki włsne

  Środki inne

  • 2004

  1. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płaskiej

  1.115,660

  715.660

  400.000

  2. Utwardzenie drogi Rubcowo - Skieblewo (6 km)

  1.153.085

  200.000

  953.085

  • 2005

  1. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płaskiej

  946.450

  546.450

  400.000

  2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej

  21.270

  3.190

  18.080

  3. Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy Płaska

  124.000

  124.000

  ---

  • 2006

  1. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płaskiej

  50.000

  ---

  50.000

  2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płaskiej

  331.452

  49.718

  281.734

  3. Rozbudowa infrastruktury turystyki dla potrzeb turystyki aktywnej

  711.211

  199.478

  511.733

  4. Termo-modernizacja budynku Urzędu Gminy Płaska.

  180.000

  90.000

  90.000

  5. Utwardzenie drogi powiatowej Mikaszówka - Rygol (4 km)

  900.000

  150.000

  750.000

  • 2007

  1. Karosacja samochodu OSP w Płaskiej

  133.000

  30.000

  103.000

  2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Serskim Lesie i Płaskiej

  36.786

  36.786

  ---

  3. Termo-modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej.

  647.547

  526.127

  121.420

  4. Dokończenie termo-modernizacji budynku UG Płaska.

  85.007

  44.394

  40.613

  5.Rozbudowa infrastruktury turystyki dla potrzeb turystyki aktywnej

  368.557

  92.144

  276.433

  6. Opracowanie dokumentacji na minioczyszczalnie ścieków

  4.510

  4.510

  ---

  7. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne

  49.851

  49.851

  ---

  • 2008

  1.Realizacja programu budowy sieci oczyszczalni przyzagrodowych.

  800 000

  147.530

  652.470

  2. Modernizacja świetlic wiejskich

  300. 000

  30.000

  270.000

  3. Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego

  1 200.000

  300.000

  900.000

  4. Budowa Gminnego Centrum Ruchu Drogowego

  20.000

  20.000

  ---

  5. Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych

  140 000

  140.000

  ---

  • 2009

  1.Termo-modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

  100 000

  25.000

  75.000

  2. Modernizacja wodociągów i stacji wodociągowych w Płaskiej i Serskim Lesie

  290 000

  72.500

  217.500

  3. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości

  100 000

  10.000

  90.000

  4. Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego

  2 000 000

  500.000

  1 500.000

  5. Modernizacja świetlic wiejskich

  100 000

  10.000

  90.000

  6. Realizacja programu budowy sieci oczyszczalni przyzagrodowych.

  700 000

  175.000

  525.000

  7. Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych

  700 000

  70.000

  630.000

  • 2010

  1. Termo-modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

  150 000

  37.500

  112.500

  2. Modernizacja wodociągów i stacji wodociągowych w Płaskiej i Serskim Lesie

  370 000

  92.500

  277.500

  3. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości

  100.000

  10.000

  90.000

  4. Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego

  2 000 000

  500.000

  1 500.000

  5. Modernizacja świetlic wiejskich

  100 000

  10.000

  90.000

  6. Realizacja programu budowy sieci oczyszczalni przyzagrodowych.

  700 000

  175.000

  525.000

  7. Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych

  700 000

  70.000

  630.000

  • 2011

  1. Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego

  1 700 000

  425.000

  1.275.000

  2. Modernizacja świetlic wiejskich

  100 000

  10.000

  90.000

  3. Realizacja programu budowy sieci oczyszczalni przyzagrodowych.

  1 400 000

  350.000

  1.050.000

  4. Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych

  700 000

  70.000

  630.000

  5. Kanalizacja w miejscowości Przewieź

  1.000.000

  200.000

  800.000

  • 2012

  1.. Budowa bazy turystycznej na szlaku Kanału Augustowskiego i Czarnej Hańczy

  1.500.000

  300.000

  1.200.000

  2. Realizacja programu poprawy infrastruktury dróg gminnych i powiatowych.

  1.060.000

  106.000

  954.000

  • 2013

  1. Budowa bazy turystycznej na szlaku Kanału Augustowskiego i Czarnej Hańczy

  1.000.000

  300.000

  700.000

  2. Realizacja programu poprawy infrastruktury dróg gminnych i powiatowych.

  1.000.000

  100.000

  900.000

  1

  4

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2008-03-21

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2008-03-21