Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2015

GGSSS SGS
 • UCHWAŁA NR XII/83/08

 • RADY GMINY PŁASKA

 1. 18 marca 2008 r.

  • w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płaska na lata 2008 - 2015.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

    1.  Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Płaska na lata 2008 - 2015 stanowiący załącznik do uchwały.

    2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian i uzupełnień planu, niezbędnych do składania wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych Unii Eurpejskiej.

     1. O dokonanych zmianach i uzupełnieniach Wójt powiadomi Radę Gminy na sesji celem ich zatwierdzenia.

    3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

    4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    • Przewodniczący Rady Gminy

    Dariusz Ciężkowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Płaska

Wprowadzający: Rada Gminy Płaska

Data modyfikacji: 2008-03-21

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2008-03-21