Ogłoszenia,przetargi

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  2009-12-03 00:00:00

 • Ogłoszenie o wyborze Partnera

  2009-10-20 00:00:00

 • Ogłoszenie o naborze wniosków do proj.Dostęp do Internetu szansa na dynamiczny rozwój gm. Płaska

  2009-09-24 00:00:00

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporz. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  2009-09-14 00:00:00

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporz. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego

  2009-09-14 00:00:00

 • XIX sesja Rady Gminy

  2009-05-22 00:00:00

  Płaska, dn. 12. 12. 2012r. OR. 0052.46.2012 P A N (I) Mieszkańcy Gminy Płaska Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Płaska, w dniu 20 grudnia 2012 r.(tj. czwartek). Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10 : 00 Rada Gminy obradować będzie w lokalu świetlicy wiejskiej w Płaskiej. Porządek obrad : 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego. 5. Interpelacje i zapytania. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2012 – 2027; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2012 rok; 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska; 10. Podjecie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty; 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na przygotowanie projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego”; 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Płaska w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Płaska na 2013 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Płaska. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie sesji. z poważaniem Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Ciężkowski

 • Odpowiedzi na zapytania do przetargu na wyk. dokumentacji na przyd. oczyszczalnie

  2009-05-06 00:00:00

 • Obwieszczenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko - m. Płaska

  2009-04-20 00:00:00

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

  2009-04-01 00:00:00

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko - wieś Płaska

  2009-03-04 00:00:00

  Płaska, 26 lutego 2009 roku BG.7322 03/04/09 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PŁASKA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11a, b, c; art. 39 ust.1, pkt 1; art. 40; art. 42; art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227, Nr 227, poz. 1505) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska, do której sporządzenia Rada Gminy Płaska przystąpiła na podstawie Uchwały Nr XIII/99/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska oraz uchwały Nr XIV/105/08 z dnia 29 września 2008 roku zmieniającej uchwałę jw. Zmiana planu dotyczy części terenów położonych w obrębie wsi Płaska. Przedmiotem zmiany planu będzie wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, rekreacji indywidualnej, zabudowę usługową, usług turystycznych, niezbędnej infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej, w tym ścieżki rowerowo narciarskiej, zieleni. Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Płaska, 16-326 Płaska, pokój Nr 7 . Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania niniejszego ogłoszenia. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Płaska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-11