OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu publicznego projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska: 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 285/2 z obrębu ewid. Gruszki, 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego: 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 285/2 z obrębu ewid. Gruszki, 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Raczkowski Krzysztof

Data wytworzenia: 2018-04-26

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2018-04-26

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2018-04-26