OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu publicznego projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego: 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działek o nr ewid. 48/5, 48/8 z obrębu ewid. Gruszki, 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejscowości Gorczyca.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Raczkowski Krzysztof

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2018-12-11