Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów

W jakim przypadku należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia zamiaru usunięcia dokonuje osoba fizyczna zamierzająca usunąć z nieruchomości, której jest właścicielem (współwłaścicielem) drzewo/drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa/drzew mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.*

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Kto może dokonać zgłoszenia

Właściciel (współwłaściciele) nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zamierzający usunąć drzewo/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Dokumenty

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego właściciela/współwłaścicieli nieruchomości (wskazanie podanie nr telefonu kontaktowego w celu ustalenia terminu oględzin);
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewa  lub krzewy mają być usunięte (nr działki obręb);
  • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/krzewu na nieruchomości;

Wzór zgłoszenia w załączniku.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Osobiście –Urząd Gminy  Płaska, 16 – 326 Płaska 53 w godzinach pracy, tj.:

poniedziałek- piątek: 730 – 1530.

Pocztą – na adres: j.w.

Pocztą elektroniczną – sekretariat@plaska.pl

Opłata

Usunięcie drzewa/drzew – nie podlega opłacie skarbowej.

Zgłoszenie – zwolnione z opłaty skarbowej

Pełnomocnictwo – 17 zł, (udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej).

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 17 zł - ustawa z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

 

Uiszczenie opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska przelewem na rachunek bankowy: SBR Bank w Szepietowie Nr 29 8769 0002 0202 0680 2000 0020. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia sprawy

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin.

Po dokonaniu oględzin organ (Wójt Gminy Płaska), w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w wyżej wymienionym terminie. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, może przed upływem terminu od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu w załączniku.

 

UWAGA! W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy
od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie sprzeciwu na usunięcie drzew/krzewów służy odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Płaska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.);

 

Zgłoszenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zgłoszenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków – zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn.zm.)  art. 83 ust. 1a – „Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hańczuk Robert

Data wytworzenia: 2019-02-19

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2019-02-19

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2019-02-19