Obwieszczenie Nr ROŚ.6220.I.01.7.2019 z dnia 12.03.3019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: . Budowa budynku inwentarskiego – obora uwięziowa dla bydła mlecznego wraz z płytą obornikową o poj. V=223,60 m3 i podziemnym zbiornikiem na gnojówkę o poj. V= 247,40 m3 realizowanego na działce numer geodezyjny 206 obręb ewidencyjny Rubcowo, jednostka ewidencyjna Płaska, leżących na obszarze Natura 2000 z wniosku Herman Sebastiana, Rubcowo 19, 16 – 326 Płaska, Wójt Gminy Płaska wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.I.01.2019 z dnia 12.03.2019 r. r. stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Hanczuk Robert

Data wytworzenia: 2019-03-12

Wprowadzający: Robert Hańczuk

Modyfikujący: Robert Hańczuk

Data modyfikacji: 2019-03-13

Opublikował: Robert Hańczuk

Data publikacji: 2019-03-13