Wójt Gminy

Do zakresu działania i kompetencji Wójta w szczególności należy : 1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędem Gminy; 2) reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz; 3) prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową gminy; 4) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał; 5) organizowanie wykonywania uchwał Rady; 6) ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych; 7) wydawanie zarządzeń; 8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 9) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 10) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia; 11) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof; 12) załatwianie interpelacji posłów i senatorów; 13) udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych; 14) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu; 15) wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych; 16) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych na mocy porozumień; 17) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym , które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów; 18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady. 19) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23