Samodz. stanowisko ds. organizacyjnych, kancelaryjnych i kadrowych

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych kancelaryjnych i kadrowych należy : 1) prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy; 2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji, czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, prowadzenie dziennika korespondencji; 3) prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwiania skarg, wniosków składanych do Urzędu; 4) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych : a) bieżąca analiza dokumentacji pracowniczych pod kątem zgodności z prawem i kompetentności, b) przestrzeganie wszelkich zmian prawa w zakresie spraw pracowniczych i przedkładanie propozycji Wójtowi w tym zakresie, c) przygotowywanie dokumentów z zakresu spraw osobowych, przestrzeganie wszelkich terminów w tym zakresie. 5) zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, prowadzenie jego ewidencji ilościowej i wartościowej oraz dokonywanie jego rozliczeń; 6) załatwianie spraw pieczęci Urzędu – ustalanie treści zamówienia, wydawanie zwroty, ewidencja; 7) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie; 8) prowadzenie spraw socjalnych pracowników; 9) prowadzenie zbioru przepisów prawnych; 10) organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z pracownikami; 11) prowadzenie rejestrów i dokumentacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych; 12) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw; 13) sprawdzanie przesyłek poczty internetowej; 14) udział w dochodzeniach powypadkowych i prowadzenie dokumentacji dotyczacej wypadków przy pracy; 15) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta i samorzadowymi; 16) opracowywanie i kompletowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, odznak honorowych pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy; 17) prowadzenie spraw związanych z praktyczną nauką zawodu uczni szkół średnich oraz studentów szkół wyższych; 18) przyjmowanie obwieszczeń, 19) wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora strony, której miejsce pobytu jest nieznane; 20) wkonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23