Kompetencje poszczególnych jednostek

 • Wójt Gminy

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu działania i kompetencji Wójta w szczególności należy : 1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędem Gminy; 2) reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz; 3) prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową gminy; 4) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał; 5) organizowanie wykonywania uchwał Rady; 6) ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych; 7) wydawanie zarządzeń; 8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 9) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 10) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia; 11) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof; 12) załatwianie interpelacji posłów i senatorów; 13) udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych; 14) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu; 15) wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych; 16) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych na mocy porozumień; 17) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym , które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów; 18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady. 19) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym

 • Sekretarz Gminy

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy: 1) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu; 2) opracowywanie projektów Statutu Gminy i Regulaminu Urzędu; 3) organizowanie pracy Urzędu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatów i stanowisk pracy; 4) zapewnienie zgodności działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa; 5) kierowanie pracą Urzędu w czasie nieobecności Wójta; 6) sprawowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej; 7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie; 8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców w trybie art. 951 § 1 kodeksu cywilnego; 9) nadzorowanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady; 10) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy; 11) nadzorowanie informacji umieszczonych w BIP 12) organizowanie współdziałania z sołectwami; 13) nadzorowanie terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd; 14) nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami oraz spisami powszechnymi ; 15) koordynacja i nadzór nad przepływem informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących poszczególnych stanowisk; 16) podpisywanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych; 17) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta; 18) okresowa analiza stanu BHP; 19) stwierdzenie zagrożeń; 20) przeprowadzenie kontroli warunków pracy; 21) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP; 22) przygotowywanie projektów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji BHP; 23) udział w dochodzeniach powypadkowych; 24) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy; 25) udział w pracy zakładowej komisji BHP 26) współpraca ze środkami masowego przekazu . Nadzorowi Sekretarza podlegają w szczególności stanowiska pracy: OK., OR, ROŚ, ZK, OSK, BG.

 • Skarbnik Gminy

  2004-03-23 00:00:00

  Referat finansowy - do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy: 1) kierowanie pracą Referatu Finansowego oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków pracowników referatu; 2) należyta organizacja pracy, prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem czynności; 3) prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań; 4) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianie spraw przez pracowników referatu; 5) wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości; 6) opracowywanie projektu budżetu gminy; 7) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu; 8) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu; 9) kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych; 10) bieżąca analiza dochodów i wydatków budżetu; 11) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz przedkładanie wniosków Wójtowi i Radzie Gminy; 12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach; 13) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy; 14) nadzór i kontrola formalno – prawna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe; 15) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia oraz nadzorowanie realizacji zakładowego planu kont wraz z zasadami rachunkowości, prowadzenie instrukcji i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, instrukcji gospodarki kasowej; 16) opracowywanie instrukcji wewnętrznej w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych określających odpowiedzialnych poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie operacji finansowych i gospodarczych oraz nadzór nad ich realizacją ; 17) opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek; 18) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą Urzędu Gminy; 19) podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, a także wniosków co do oszczędności; 20) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankiem wykonującym obsługę gminy; 21) archiwizowanie dokumentacji ze swojego stanowiska pracy; 22) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień udzielanych przez Wójta; 23) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę; 24) przygotowywanie projektów uchwał Rady , Zarządzeń, Postanowień Wójta dotyczących budżetu, jego zmian i zaciągania zobowiązań finansowych oraz sporządzania prognoz finansowych; 25) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy.

 • Stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

  2004-03-23 00:00:00

  Stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych. 1) wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; 2) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów wszystkich podatków i opłat; 3) gromadzenie i przechowywanie deklaracji wszystkich podatników, osób prawnych i fizycznych; 4) bieżące nanoszenie danych ze zmian geodezyjnych; 5) udzielanie ulg i zwolnień w podatku rolnym; 6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji; 7) opracowanie decyzji administracyjnych dotyczących umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty podatków i opłat; 8) różne sprawy z zakresu podatków i opłat; 9) wydawanie zaświadczeń na żądanie ubiegającej się osoby fizycznej; 10) wydawanie zaświadczeń na podstawie wpływu pism od instytucji państwowych i osób prawnych; 11) zmiany i sprostowania decyzji dotyczących wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego, rolnego i nieruchomości; 12) prowadzenie kart gospodarstw; 13) prowadzenie kart nieruchomości; 14) poprawne przygotowanie danych do sprawozdań; 15) zakładanie i likwidacja kart gospodarstw i nieruchomości związanych ze zmianami właścicieli i zmian geodezyjnych na podstawie zawiadomień z ewidencji gruntów; 16) udzielanie informacji do prowadzenia egzekucji; 17) przeprowadzanie kontroli związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz kontrola inkasentów.

 • Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

  2004-03-23 00:00:00

  Stanowisko do spraw księgowości podatkowej. 1) prowadzenie urządzeń księgowych wszystkich podatków i opłat lokalnych; 2) prowadzenie ewidencji czynszów wpływających do kasy i na rachunek bieżący Urzędu; 3) zakładanie kontokwitariuszy łącznego zobowiązania pieniężnego – księgowanie odpisów i przypisów wpłat, zwrotów i zakańczanie kont podatkowych; 4) rozliczanie inkasentów z opłat lokalnych; 5) rozliczanie inkasa sołtysów z łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości; 6) rozliczanie dokumentów dotyczących egzekucji osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w zakresie księgowości podatkowej i budżetowej; 7) prowadzenie wykazu numeracji i stanu liczby kont podatkowych; 8) udzielanie informacji do prowadzenia egzekucji; 9) wymiar i księgowanie podatku od środków transportowych; 10) przeprowadzanie kontroli związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz kontrola inkasentów.

 • Stanowisko do spraw obsługi księgowej szkół

  2004-03-23 00:00:00

  Stanowisko do spraw obsługi księgowej szkół. 1) prowadzenie księgowości jednostek organizacyjnych gminy; 2) terminowe rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych; 3) ewidencja majątku Gminy; 4) rozliczanie inwentaryzacji; 5) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych; 6) sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego PIT - 4, PIT - 11, PIT – 40; 7) naliczanie i prowadzenie dokumentacji zasiłków wypłacanych ze środków finansowych przez ZUS; 8) przygotowywanie dokumentów i sporządzanie przelewów; 9) naliczanie i prowadzenie dokumentów zwolnień lekarskich wypłacanych z funduszu płac; 10) przygotowywanie danych do budżetów szkół; 11) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej szkół; 12) przygotowanie informacji dla dyrektorów szkół z wykonaniem planu finansowego szkoły; 13) naliczanie składek ZUS, Funduszu Pracy i sporządzanie deklaracji DRA oraz przestrzeganie terminowości odprowadzania składek; 14) archiwizowanie dokumentów na swoim stanowisku pracy;

 • Stanowisko do spraw obsługi kasowej

  2004-03-23 00:00:00

  Stanowisko do spraw obsługi kasowej. 1) prowadzenie obsługi kasowej, 2) terminowe odprowadzanie do banku gotówki przyjętej do kasy z tytułu wpływów podatkowych i budżetowych; 3) prowadzenie raportów kasowych zgodnie z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, sumowanie obrotów, przenoszenie sald i ustalanie sald końcowych; 4) wystawianie czeków, poleceń przelewów gotówkowych; 5) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania; 6) sporządzanie informacji podatkowej dla Urzędu Skarbowego – PIT 8A co miesiąc i PIT 8B za cały rok od umów zlecenia i umów o dzieło; 7) prowadzenie ewidencji i rozliczania zaliczek; 8) prowadzenie zakupu i sprzedaży znaków skarbowych; 9) prowadzenie książki rejestru zakupów VAT; 10) wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp – 7; 11) prowadzenie archiwum; 12) prowadzenie spraw w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych pracowników i ich rodzin; 13) wypełnianie imiennych raportów miesięcznych związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników; 15) wypisywanie dowodów wpłat.

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy: 1) przyjmowanie oświadczeń o : a) wstąpieniu w związek małżeński, b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń o zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, c) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, d) wstąpienia w związek małżeński w wypadku bezpośrednio niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, f) uznaniu dziecka, g) nadaniu dziecku nazwiska męża matki. 2) adnotacje o ustaniu, unieważnieniu lub separacji małżeństwa; 3) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów w księgach Stanu Cywilnego oraz prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonywane zgłoszenia, decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe; 4) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie art.1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 5) wydawanie wypisów z ksiąg Stanu Cywilnego; 6) transkrypcja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów; 7) przyjmowanie od mieszkańców gminy wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydawanie tych dokumentów; 8) ochrona danych osobowych; 9) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw; 10) prowadzenie innych zadań nałożonych na gminę ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 11) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym : a) prowadzenie kart osobowych mieszkańców gminy, b) organizowanie i udział w kontroli dyscypliny meldunkowej, c) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych, d) zameldowania stałe, czasowe, wymeldowania. 12) współpraca z Ośrodkiem Informatyki Terenowego Banku Danych; 13) przygotowanie ewidencji dla systemu elektronicznego PESEL; 14) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców; 15) sporządzanie spisu wyborców przy wszystkich wyborach; 16) wydawanie zezwoleń na organizowanie zgromadzeń i zabaw publicznych; 17) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą : a) ewidencjonowanie działalnosci gospodarczej; b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; c) opracowywanie projektów uchwał w sprawach liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych. 18) cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 19) naliczanie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych; 20) wnioskowanie o ustalenie czasu placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności; 21) prowadzenie spraw nałożonych na gminę ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym; 22) pełninie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności : a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, b) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie takich informacji, c) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów, d) szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych; e) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśninia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. 23) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

 • Samodz. stanowisko ds. organizacyjnych, kancelaryjnych i kadrowych

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych kancelaryjnych i kadrowych należy : 1) prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy; 2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji, czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, prowadzenie dziennika korespondencji; 3) prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwiania skarg, wniosków składanych do Urzędu; 4) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych : a) bieżąca analiza dokumentacji pracowniczych pod kątem zgodności z prawem i kompetentności, b) przestrzeganie wszelkich zmian prawa w zakresie spraw pracowniczych i przedkładanie propozycji Wójtowi w tym zakresie, c) przygotowywanie dokumentów z zakresu spraw osobowych, przestrzeganie wszelkich terminów w tym zakresie. 5) zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, prowadzenie jego ewidencji ilościowej i wartościowej oraz dokonywanie jego rozliczeń; 6) załatwianie spraw pieczęci Urzędu – ustalanie treści zamówienia, wydawanie zwroty, ewidencja; 7) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie; 8) prowadzenie spraw socjalnych pracowników; 9) prowadzenie zbioru przepisów prawnych; 10) organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z pracownikami; 11) prowadzenie rejestrów i dokumentacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych; 12) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw; 13) sprawdzanie przesyłek poczty internetowej; 14) udział w dochodzeniach powypadkowych i prowadzenie dokumentacji dotyczacej wypadków przy pracy; 15) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta i samorzadowymi; 16) opracowywanie i kompletowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, odznak honorowych pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy; 17) prowadzenie spraw związanych z praktyczną nauką zawodu uczni szkół średnich oraz studentów szkół wyższych; 18) przyjmowanie obwieszczeń, 19) wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora strony, której miejsce pobytu jest nieznane; 20) wkonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

 • Samodz. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, jej organów i promocji gminy

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy, jej organów i promocji gminy należy: 1) zabezpieczenie organizacyjne sesji rady i posiedzeń komisji; 2) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów potrzebnych na sesję; 3) obsługa posiedzeń komisji rady; 4) protokołowanie posiedzeń sesji rady gminy i jej komisji; 5) opracowywanie projektów pracy rady gminy i jej komisji; 6) prowadzenie ewidencji uchwał rady gminy oraz przedkładanie ich Wojewodzie Podlaskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej; 7) wdrażanie uchwał rady gminy oraz nadzór nad ich wykonywaniem; 8) prowadzenie ewidencji interpelacji, wniosków i postulatów radnych oraz przekazywanie do realizacji; 2. Wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich. 3. Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich i narad z sołtysami. 4. Prowadzenie rejestrów uchwał. 5. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej. 6. Prowadzenie spraw z zakresu poczty internetowej i promocji gminy. 7. Prowadzenie całokształtu spraw związnych z komputeryzacją Urzędu Gminy. 8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-12

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-12