Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska

Urząd Gminy Płaska

16-326 Płaska
woj. podlaskie

telefon  (87) 6439080
faks  (87) 6439081
email  plaska@home.pl

KONTO URZĘDU GMINY
Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
29 8769 0002 0202 0680 2000 0020


Godziny pracy:
7 : 30 - 15 : 30

Lista aktualności

 • Władze Jednostki

  2003-11-07 00:00:00

 • Dane o jednostce

  2003-11-07 00:00:00

 • UCHWAŁA NR VI/44/03

  2003-11-07 00:00:00

  UCHWAŁA NR VI/44/03 RADY GMINY PŁASKA z dnia 18 września 2003 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721) uchwala się, co następuje : § 1. Pozbawia się odcinek drogi gminnej nr 102698B o długości 1,850 km (od drogi powiatowej nr 1209B Przewięź - Sucha Rzeczka – Płaska - Rudawka do drogi powiatowej nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo) kategorii drogi gminnej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dariusz Ciężkowski

 • UCHWAŁA NR V/42/03

  2003-11-07 00:00:00

  UCHWAŁA NR V/42/03 RADY GMINY PŁASKA z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie opinii zmian kategorii dróg. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 10 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować propozycje Zarządu Powiatu w Augustowie dotyczące możliwości zmiany kategorii dróg poprzez : pozbawienie odcinka drogi gminnej nr 102698B dł. 1,850 km (od drogi powiatowej nr 1209B Przewięź-Sucha Rzeczka - Płaska-Rudawka do drogi powiatowej nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo) kategorii drogi gminnej; pozbawienie odcinka drogi powiatowej 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo o długości 2,029 km (od drogi powiatowej nr 1209B Przewięź-Sucha Rzeczka-Płaska-Rudawka do skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną nr 102698B) tej kategorii i nadanie tej drodze kategorii drogi gminnej. § 2. Uchwałę niniejszą przekazać Zarządowi Powiatu w Augustowie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Sudnik Waldemar

 • UCHWAŁA NR VI/43/03

  2003-11-07 00:00:00

  UCHWAŁA NR VI/43/03 RADY GMINY PŁASKA z dnia 18 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2003 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 34. 640,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34. 640,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się wydatki w kwocie 45. 000,-zł. w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach porozumień zawartych z jednostką samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1. dochody ogółem - 4. 130. 548,- zł.; 2. wydatki ogółem - 4. 344. 001,- zł.. 2. Dochody w kwocie 86. 547,- zł. przeznacza się na spłatę kredytu z lat ubiegłych. 3. Wolne środki w kwocie 82. 953,-zł. przeznacza się na spłatę kredytu z lat ubiegłych. 4. Deficyt budżetowy w kwocie 300. 000,-zł. pokryty będzie kredytem długoterminowym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Sudnik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2018-04-10

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-11