Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska

Urząd Gminy Płaska

16-326 Płaska
woj. podlaskie

telefon  (87) 6439080
faks  (87) 6439081
email  plaska@home.pl

KONTO URZĘDU GMINY
Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
29 8769 0002 0202 0680 2000 0020


Godziny pracy:
7 : 30 - 15 : 30

Lista aktualności

 • XXI Sesja Rady Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2021 r.

  2021-06-29 08:59:03

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Płaska nr ROŚ.6220.I.02.7.2021 z dnia 24.06.2021 r.

  2021-06-24 13:47:59

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – t.j.) zawiadamiam, że w prowadzonym na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi Nr 664, gmina Płaska, leżącej na obszarze Natura 2000, Wójt Gminy Płaska w dniu 24.06.2021 r. wydał postanowienie ROŚ.6220.02.2021, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Płaska nr ROŚ.6220.I.02.6.2021 z dnia 24.06.2021 r.

  2021-06-24 13:46:27

  Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 – t.j.), zawiadamiam, iż Wójt Gminy Płaska zebrał pełny materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi Nr 664, gmina Płaska, leżącej na obszarze Natura 2000, prowadzonym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16 – 300 Augustów.

 • Projekt uchwały wyłożonej do wglądu publicznego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  2021-06-24 11:17:34

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XIV/134/20 Rady Gminy Płaska z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska.

 • Zawiadomienie o obradach XXI sesji Rady Gminy Płaska

  2021-06-18 15:10:24

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2018-04-10

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-11