Skarbnik Gminy

Referat finansowy - do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy: 1) kierowanie pracą Referatu Finansowego oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków pracowników referatu; 2) należyta organizacja pracy, prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem czynności; 3) prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań; 4) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianie spraw przez pracowników referatu; 5) wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości; 6) opracowywanie projektu budżetu gminy; 7) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu; 8) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu; 9) kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych; 10) bieżąca analiza dochodów i wydatków budżetu; 11) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz przedkładanie wniosków Wójtowi i Radzie Gminy; 12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach; 13) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy; 14) nadzór i kontrola formalno – prawna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe; 15) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia oraz nadzorowanie realizacji zakładowego planu kont wraz z zasadami rachunkowości, prowadzenie instrukcji i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, instrukcji gospodarki kasowej; 16) opracowywanie instrukcji wewnętrznej w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych określających odpowiedzialnych poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie operacji finansowych i gospodarczych oraz nadzór nad ich realizacją ; 17) opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek; 18) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą Urzędu Gminy; 19) podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, a także wniosków co do oszczędności; 20) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankiem wykonującym obsługę gminy; 21) archiwizowanie dokumentacji ze swojego stanowiska pracy; 22) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień udzielanych przez Wójta; 23) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę; 24) przygotowywanie projektów uchwał Rady , Zarządzeń, Postanowień Wójta dotyczących budżetu, jego zmian i zaciągania zobowiązań finansowych oraz sporządzania prognoz finansowych; 25) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23