Sekretarz Gminy

Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy: 1) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu; 2) opracowywanie projektów Statutu Gminy i Regulaminu Urzędu; 3) organizowanie pracy Urzędu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatów i stanowisk pracy; 4) zapewnienie zgodności działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa; 5) kierowanie pracą Urzędu w czasie nieobecności Wójta; 6) sprawowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej; 7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie; 8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców w trybie art. 951 § 1 kodeksu cywilnego; 9) nadzorowanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady; 10) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy; 11) nadzorowanie informacji umieszczonych w BIP 12) organizowanie współdziałania z sołectwami; 13) nadzorowanie terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd; 14) nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami oraz spisami powszechnymi ; 15) koordynacja i nadzór nad przepływem informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących poszczególnych stanowisk; 16) podpisywanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych; 17) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta; 18) okresowa analiza stanu BHP; 19) stwierdzenie zagrożeń; 20) przeprowadzenie kontroli warunków pracy; 21) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP; 22) przygotowywanie projektów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji BHP; 23) udział w dochodzeniach powypadkowych; 24) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy; 25) udział w pracy zakładowej komisji BHP 26) współpraca ze środkami masowego przekazu . Nadzorowi Sekretarza podlegają w szczególności stanowiska pracy: OK., OR, ROŚ, ZK, OSK, BG.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23