Samodz. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, jej organów i promocji gminy

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy, jej organów i promocji gminy należy: 1) zabezpieczenie organizacyjne sesji rady i posiedzeń komisji; 2) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów potrzebnych na sesję; 3) obsługa posiedzeń komisji rady; 4) protokołowanie posiedzeń sesji rady gminy i jej komisji; 5) opracowywanie projektów pracy rady gminy i jej komisji; 6) prowadzenie ewidencji uchwał rady gminy oraz przedkładanie ich Wojewodzie Podlaskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej; 7) wdrażanie uchwał rady gminy oraz nadzór nad ich wykonywaniem; 8) prowadzenie ewidencji interpelacji, wniosków i postulatów radnych oraz przekazywanie do realizacji; 2. Wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich. 3. Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich i narad z sołtysami. 4. Prowadzenie rejestrów uchwał. 5. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej. 6. Prowadzenie spraw z zakresu poczty internetowej i promocji gminy. 7. Prowadzenie całokształtu spraw związnych z komputeryzacją Urzędu Gminy. 8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23