Kompetencje poszczególnych jednostek

 • Samodz. stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i turystyki

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. oświaty, kultury, sportu i turystyki należy : 1) opracowywanie wniosków w sprawie lokalizacji, otwierania, zamykania i przekształcania placówek oświatowych; 2) analiza zmian demograficznych na terenie Gminy Płaska; 3) sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych oraz aneksów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów; 4) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli i dotyczących organu prowadzącego; 5) koordynowanie i nadzorowanie działalności dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz przygotowywanie projektów cząstkowych oceny dyrektorów szkół; 6) przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół; 7) wdrażanie w życie zarządzeń, instrukcji i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Kuratorium Oświaty w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół, realizacji programów nauczania; 8) współdziałanie ze służbą zdrowia w sprawie ochrony zdrowia dzieci, bezpieczeństwa i higieny pracy; 9) dokonywanie analiz danych statystycznych dotyczących przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - opracowanie sprawozdawczości zbiorowej; 10) przygotowywanie danych do budżetu; 11) współdziałanie z instytucjami kultury oraz ze stowarzyszeniami kulturalnymi w zakresie upowszechniania kultury oraz tworzenia i realizacji długoterminowych planów rozwoju kultury w gminie; 12) prowadzenie rejestrów gminnych instytucji kultury; 13) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku ; 14) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami dotyczących utrzymania i nadzorowania bibliotek publicznych; 15) promocja sportu na terenie gminy; 16) organizacja dowożenie uczniów; 17) planowanie sezonu turystycznego i nadzór nad jego przebiegiem; 18) udział w przygotowaniu i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,promocyjnych i kulturalnych; 19) rozliczanie odbiorców pobierających wodę z wodociągów na terenie gminy Płaska, wystawianie faktur VAT i prowadzenie rejestru sprzedaży VAT; 20) prowadzenie ewidencji pól namiotowych i innych obiektów położonych na terenie gminy Płaska, w których świadczone są usługi hotelarskie ; 21) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

 • Samodz. stanowisk ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, pożarnictwa i gospodarki gruntami

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu stanowiska pracy ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, pożarnictwa i gospodarki gruntami należy: 1) realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym : a) współdziałanie z organami, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie ładu, porządku publicznego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, b) opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, c) utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, d) współdziałanie z policją w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa. 2) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej; 3) kordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej; 4) przeprowadzanie czynności związanych z realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony; 5) merytoryczne przygotowanie i udział w pracy gminnego zespołu reagowania; 6) tworzenie formacji obrony cywilnej; 7) prowadzenie całokształtu prac akcji kurierskiej i kierowanie nią; 8) prowadzenie spraw związanych z rejestracją poborowych; 9) sporządzanie list poborowych; 10) udział w pracach Powiatowej Komisji Poborowej; 11) organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny; 12) przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych; 13) prowadzenie magazynu i sprzętu obrony cywilnej; 14) ochrona danych osobowych; 15) prowadzenie spraw związnych ze sprzedażą, przekazywaniem w użytkowanie wieczyste i zarząd, dzierżawę lub najem gminnych gruntów, budynków i lokali; 16) ustalanie i analiza opłąt rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami; 17) zlecanie, nadzór i odbiór robót geodezyjnych, kartograficznych i urządzeniowo rolnych finanoswanych z budżetu gminy; 18) prowadzenie rejestru gruntów i budynków będących własnością gminy; 19) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i rozgraniczaniem; 20) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych; 21) naliczanie opłat adiacenckich; 22) wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; 23) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

 • Samodz. stanowisko ds. budownictwa, budowy i utrzymania dróg oraz gospodarki komunalnej

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu stanowiska pracy ds. budownictwa, budowy i utrzymania dróg oraz gospodarki komunalnej należy: 1) prowadzenie wszelkich spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) zapewnienie sporządzania planu ogólnego i planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego gminy i ich aktualizacji oraz zmian tych planów; 3) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 4) udzielanie informacji oraz wydawanie zaświadczeń lub opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania gminy; 5) sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 6) gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy z ustaleniami o wysokości czynszu za te lokale oraz przygotowywanie umów za wynajem lokali gminnych; 7) prowadzenie spraw związanych z remontami i eksploatacją budynków szkolnych i nieruchomości gminnych oraz rozliczanie materiałów wykorzystanych do remontów tych obiektów; 8) prowadzenie książek obiektów budowlanych; 9) prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury; 10) przygotowywanie i nadzór nad inwestycjami gminnymi; 11) budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic, mostów i oświetleń oraz nadzór nad ich eksploatacją; 12) wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii, oraz zmiany klasyfikacji; 13) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego; 14) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg oraz telefonizacją wsi; 15) współdziałanie przy zimowym utrzymaniu dróg z zarządami dróg w zakresie wykorzystania sprzętu i pojazdów samochodowych; 16) prowadzenie rejestru dróg gminnych i obiektów mostowych; 17) opracowywanie wniosków w uzgodnieniu z samorządami wsi dotyczących rozkładów jazdy PKS, opiniowanie rozwoju sieci komunikacyjnej; 18) kontrola bieżąca stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego; 19) okresowe przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych; 20) organizowanie przetargów zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych; 21) nadzór nad przystankami PKS; 22) sprawozdawczość w zakresie dróg i mostów; 23) prowadzenie ksiąg dróg gminnych; 24) prowadzenie ksiąg mostów; 25) opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych; 26) kontrole okresowe wynikające z przepisów; 27) przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów; 28) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi; 29) ochrona danych osobowych; 30) naliczanie opłat adiacenckich; 31) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

 • Samodz. stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy: 1) opracowywanie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe założenia Rady Gminy; 2) podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej; 3) koordynowanie gospodarki nasiennej; 4) koordynacja obrotu materiałem hodowlanym zwierząt; 5) prowadzenie spraw w zakresie rozrodu zwierząt gospodarskich; 6) prowadzenie spraw związanych z organizacją spisów rolnych; 7) sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami; 8) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Powiatowym i Wojewódzkim Zakładem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz zagospodarowanie padliny zwierząt; 9) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznanych za agresywne; 10) organizowanie i nadzorowanie eksploatacji urządzeń wodno – melioracyjnych; 11) nadzór nad Gminną Spółką Wodną; 12) zapewnienie warunków niezbędnych o ochronie środowiska; 13) podejmowanie działań niezbędnych do usunięcia zaistniałego stanu zagrożenia dla środowiska tj. wód, gruntów, gleb, oraz ochrona przeciwpowodziowa; 14) prowadzenie uzgodnień w celu zapewnienia warunków ochrony środowiska; 15) prowadzenie i prognozowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska; 16) wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z zadrzewień; 17) opiniowanie wniosków właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów w sprawie przyznawania środków i dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów ich zalesienia; 18) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska lustracje i oględziny; 19) ustanowienie czasu pracy urządzeń technicznych oraz środków transportu powodujących uciążliwości hałasem i wibracją, łącznie z ich unieruchomieniem; 20) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi; 21) realizowanie zadań związanych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg zasad określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; 22) opiniowanie na wniosek innych organów wszelkiej działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych; 23) współdziałanie z Izbami Rolniczymi; 24) wydawanie decyzji w sprawie zakazu wprowadzania do wody ścieków, nienależycie oczyszczonych lub nakazanie wykonania niezbędnych urządzeń; 25) zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodociągów wiejskich i nadzór nad ich eksploatacją i jakością wody; 26) nadzorowanie gospodarki łowieckiej na terenie gminy; 28) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

 • Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia

  2004-03-23 00:00:00

  Do zakresu stanowiska pracy ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia należy: 1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania tematów i dokumentów, celem prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne; 2) ustalanie formy zamówienia publicznego; 3) organizowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z procedurą określoną w ustawie o zamówieniach publicznych; 4) rozpatrywanie protestów i odwołań składanych przez oferentów; 5) kontrola komórek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych; 6) organizowanie i przeprowadzanie przetargów w zakresie zbywania gruntów i nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości; 7) przygotowywanie umów dotyczących zamówień publicznych; 8) prowadzenie rejestru umów i zleceń dotyczących zamówień publicznych; 9) kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy; 10) dokonywanie zakupów na rzecz Urzędu; 11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Data wytworzenia: 2017-01-12

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Modyfikujący: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2017-01-12