Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Do zakresu zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy: 1) przyjmowanie oświadczeń o : a) wstąpieniu w związek małżeński, b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń o zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, c) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, d) wstąpienia w związek małżeński w wypadku bezpośrednio niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, f) uznaniu dziecka, g) nadaniu dziecku nazwiska męża matki. 2) adnotacje o ustaniu, unieważnieniu lub separacji małżeństwa; 3) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów w księgach Stanu Cywilnego oraz prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonywane zgłoszenia, decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe; 4) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie art.1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 5) wydawanie wypisów z ksiąg Stanu Cywilnego; 6) transkrypcja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów; 7) przyjmowanie od mieszkańców gminy wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydawanie tych dokumentów; 8) ochrona danych osobowych; 9) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw; 10) prowadzenie innych zadań nałożonych na gminę ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 11) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym : a) prowadzenie kart osobowych mieszkańców gminy, b) organizowanie i udział w kontroli dyscypliny meldunkowej, c) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych, d) zameldowania stałe, czasowe, wymeldowania. 12) współpraca z Ośrodkiem Informatyki Terenowego Banku Danych; 13) przygotowanie ewidencji dla systemu elektronicznego PESEL; 14) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców; 15) sporządzanie spisu wyborców przy wszystkich wyborach; 16) wydawanie zezwoleń na organizowanie zgromadzeń i zabaw publicznych; 17) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą : a) ewidencjonowanie działalnosci gospodarczej; b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; c) opracowywanie projektów uchwał w sprawach liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych. 18) cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 19) naliczanie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych; 20) wnioskowanie o ustalenie czasu placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności; 21) prowadzenie spraw nałożonych na gminę ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym; 22) pełninie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności : a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, b) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie takich informacji, c) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów, d) szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych; e) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśninia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. 23) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-03-23

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-03-23