UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Kolejność załatwienia

sprawy

Czynności:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, tel. (087) 643-90-80

2.

Komórka odpowiedzialna:

Komórki organizacyjne według zakresu prowadzonych spraw

3.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

4.

Opłaty:

Nie pobiera się.

5.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa wyżej, osoba zostanie poinformowana o powodach opóźnienia i terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Płaska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7.

Uwagi:

- Formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

- Na wniosek udostępnia się informacje publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2004-05-24

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2004-05-24