Zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

GGSSS SGS
 • UCHWAŁA Nr XIV/104/08

 • RADY GMINY PŁASKA

 1. 29 września 2008 r.

  • w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 421, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) uchwala się, co następuje:

    1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty, budynki i budowle związane z nową inwestycją, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

     1. Nowa inwestycja musi być zrealizowana przez podatnika podatku od nieruchomości, który będzie korzystał ze zwolnienia.

     2. Zwolnienienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu.

    2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, dotyczy nieruchomości, na których zrealizowano nowe inwestycje.

     1. Nowa inwestycja musi być zakończona w terminie 2 lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę.

     2. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia, w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie nowych inwestycji:

      1. oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;

      2. oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją - na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały;

    3. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w § 1 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

     1. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

     2. Warunkiem udzielenia pomocy jest składanie korekty danych objętych zgłoszeniem w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na ich zmianę.

    4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z niniejszej uchwały, przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji.

    5. 1. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Płaska.

2. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie podlegają:

1) budynki lub ich części związane z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2 oraz budowle związane z tymi budynkami;

2) budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami stałymi i gazem, oraz dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej ;

3) budynki i budowle związane z energetyką cieplną.

    1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

    2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

 • PRZEWODNICZĄCY RADY

 • Dariusz Ciężkowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Płaska

Nr XIV/104/08 z dnia 29 września 2008r.

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z POMOCY REGIONALNEJ NA WSPIERANIE NOWYCH INWESTYCJI

         • 1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa.....................................................................................................

Siedziba .................................................................................................

NIP ........................................................................................................

REGON .................................................................................................

Symbol PKD, forma prawna przedsiębiorcy i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres korespondencyjny .............................................................................................................

Wielkość przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat)

Mikroprzedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Inny

Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy ..............................................................

Telefon kontaktowy ...............................................

2. Dane nowej inwestycji:

Rodzaj inwestycji .................................................................................................................

Opis inwestycji .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

   • ................................................................................................................................................

Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja ...............

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji .............................................................

Planowana data zakończenia inwestycji ...........................................

Planowana wielkość inwestycji, tj. określenie całkowitych kosztów realizacji projektu …………………………………

Planowana wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz ich rodzaje …………………………………………………………………………………………………..

Opis źródeł finansowania projektu. Informacje o otrzymanej oraz planowanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł, która była lub będzie przeznaczona na to samo przedsięwzięcie. ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

3. Przedsiębiorca wskazany w punkcie 1 zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności o nie zakończeniu inwestycji w terminie), oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.

4. Przedsiębiorca do wniosku załącza:

      1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

      2. zobowiązanie do pokrycia, co najmniej 30 % kosztów inwestycji ze środków własnych przedsiębiorcy - na druku nr 1;

      3. zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy Płaska, co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia (w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji) - na druku nr 2;

6)inne dokumenty (podać jakie) .................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..............................................................

pieczęć wnioskodawcy

Załącznik Nr 1 do formularza zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej

na wspieranie nowych inwestycji

Druk Nr 1

...................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

............................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

DEKLARACJA

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927)

- zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 30 % kosztów inwestycji ze środków własnych

.......................................................... .............................................................

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy

Załącznik Nr 2 do formularza zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej

na wspieranie nowych inwestycji

Druk Nr 2

...................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.....................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

DEKLARACJA

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927)

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy Płaska co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy

.......................................................... .............................................................

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Płaska

Nr XIV/104/08 z dnia 29 września 2008r.

...................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.....................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Rady Gminy Płaska w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

- oświadczam, że w dniu ........................................... została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały.

.......................................................... .............................................................

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Płaska

Nr XIV/104/08 z dnia 29 września 2008r.

...................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.....................................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Rady Gminy Płaska w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

- oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały, wynosi

łącznie ............................... zł, z czego udział własny wynosi ............................... zł, co stanowi ............................. % wartości inwestycji.

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych, kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), poniesionych po dniu złożenia wniosku o pomoc publiczną. Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

.......................................................... .............................................................

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy

przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych - w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 pkt 1.

2008-10-01 08:54:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Płaska

Wprowadzający: Rada Gminy Płaska

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2008-10-03