Opłata za zajęcie pasa drogowego

GGSSS SGS
 • uchwała Nr XV/92/04

 • rady gminy Płaska

 1. 30 grudnia 2004 r.

  • w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ) uchwala się, co następuje:

    1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płaska, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

      1. prowadzenia robót w pasie drogowym;

      2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zadządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

      3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

      4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

    2. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4, za każdy dzień zajęcia:

      1. chodnika - 2,00 zł.;

      2. przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości, zatok postojowych i autobusowych - 5,00 zł.;

      3. przy zajęciu jezdni powyżej 20 % szerokości do 50 % szerokości - 7,00 zł.;

      4. przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.;

      5. pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł.

    1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżeniu o 50 %.

        1. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego na 1 dzień.

       1. 1. Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego w nim urządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2:

         1. w obszarze zabudowanym - 20,00 zł;

         2. poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł;

         3. na obiekcie mostowym - 100,00 zł.

    1. W przypadku umieszczania w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stosuje się stawki w wysokości 0,5 % stawek określonych w ust. 1.

        1. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego porzez umieszczenie w nim urządzenia.

        2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, z wliczeniem miesięcy niepełnych zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim urządzenia.

       1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości 0,50 zł.

    1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień od 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości 1,00 zł.

    3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 50 %.

       1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

       2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

    • Przewodniczący Rady Gminy

    • Sudnik Waldemar

    05-01-03 10:13

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Zdancewicz

Wprowadzający: Maciej Zdancewicz

Data modyfikacji: 2005-01-11

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2005-01-11